Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Kyocera Senco EMEA B.V., verzia 2.0 – apríl 2015. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú
na všetky (predajné) transakcie spoločnosti Kyocera Senco EMEA B.V. (predtým známej ako Poppers Holding B.V.) a jej dcérskych spoločností

1. VŠEOBECNE

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky ponuky predávajúceho a všetky (predajné) transakcie uzatvorené s predávajúcim a sú ich súčasťou,
s výslovným vylúčením akýchkoľvek všeobecných podmienok kupujúceho, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak. Tieto podmienky
majú vždy prednosť pred akýmikoľvek (všeobecnými) obchodnými a dodacími podmienkami kupujúceho, ak predávajúci písomne nepotvrdí inak.

1.2. Ak z kontextu nevyplynie inak, majú v tejto zmluve majú nasledujúce pojmy uvedený význam:

„Pracovný deň“ znamená deň (iný ako sobota, nedeľa alebo štátny sviatok), keď sú banky v štáte predávajúceho
bežne otvorené na vykonávanie bežných bankových transakcií.
„Kupujúci“ je osoba, ktorá akceptuje ponuku predávajúceho na predaj tovaru alebo ktorej objednávka na tovar je prijatá
zo strany predávajúceho.
„Podmienky“ znamenajú obchodné podmienky uvedené v tomto dokumente (ak kontext nevyžaduje inak) vrátane akýchkoľvek
osobitných podmienok, ktoré si písomne dohodli kupujúci a predávajúci.
„Zmluva“ znamená zmluvu o kúpe a predaji tovaru.
„Tovar“ znamená tovar (vrátane častí tovaru alebo jeho súčastí), ktorý má predávajúci dodať v súlade s
týmito podmienkami.
„Minimálna objednávka“ znamená minimálny počet kusov tovaru, ktorý priebežne určí predávajúci v jednej objednávke.
„Objednávka“ znamená cenovú ponuku predávajúceho akceptovanú kupujúcim, ktorá znamená pokyn predávajúcemu dodať tovar kupujúcemu alebo zabezpečiť
vyzdvihnutie kupujúcim v priestoroch predávajúceho alebo na inom dohodnutom mieste.
„Predávajúci“ je spoločnosť Kyocera Senco EMEA B.V. alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností.

2. ZÁKLAD PREDAJA

2.1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje tovar v súlade s týmito podmienkami a na základe týchto podmienok, ktoré sa vzťahujú na túto
zmluvu s vylúčením akýchkoľvek iných podmienok, na základe ktorých sa takáto cenová ponuka prijíma alebo sa jej prijatie predpokladá,
alebo sa zo strany kupujúceho zadáva akákoľvek objednávka alebo sa jej zadanie predpokladá.

2.2. Žiadna zmena týchto podmienok nie je záväzná, ak nie je písomne dohodnutá medzi oprávnenými zástupcami kupujúceho a
predávajúceho.

2.3. Zamestnanci alebo zástupcovia predávajúceho nie sú oprávnení robiť žiadne vyhlásenia týkajúce sa tovaru, ak to nepotvrdí predávajúci
písomne. Pri uzatváraní zmluvy kupujúci berie na vedomie, že sa nespolieha na žiadne z vyhlásení, ktoré nie sú takto potvrdené, a vzdáva sa všetkých
nárokov z dôvodu ich porušenia.

2.4. Všetky rady alebo odporúčania, ktoré kupujúcemu alebo jeho zamestnancom alebo zástupcom poskytol predávajúci alebo jeho zamestnanci alebo zástupcovia v súvislosti so skladovaním,
s použiteľnosťou alebo používaním tovaru a ktoré nie sú písomne potvrdené predávajúcim, sú dodržiavané alebo sa nimi kupujúci riadi výlučne na vlastné riziko,
a preto predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne takéto rady ani odporúčania, ktoré nie sú takto potvrdené.

2.5. Všetky tlačové, administratívne alebo iné chyby alebo opomenutia v akejkoľvek dokumentácii o predaji, v ponuke, cenníku, prijatí ponuky, faktúre alebo v inom
dokumente alebo informácii, ktorú vydal predávajúci, je možné opraviť bez zodpovednosti predávajúceho.

2.6. Zariadenia, výkresy, modely, vzorky, opisy, obrázky a podobne, ako aj prípadné prílohy a záznamy budú súčasťou
cenovej ponuky predávajúceho. Všetko uvedené vrátane nástrojov, ktoré v tejto súvislosti vyrobil predávajúci, zostáva majetkom predávajúceho, musí byť na požiadanie vrátené
predávajúcemu a nemôže byť bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho kopírované a/alebo poskytované tretím stranám. Predávajúci si vyhradzuje všetky existujúce
práva duševného a priemyselného vlastníctva.

3. OBJEDNÁVKY A ŠPECIFIKÁCIE

3.1. Kupujúci je voči predávajúcemu zodpovedný za zabezpečenie správnosti podmienok všetkých objednávok (vrátane príslušnej špecifikácie),
ktoré kupujúci zadal, a za poskytnutie potrebných informácií o tovare predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu,
aby predávajúci mohol plniť zmluvu v súlade s jej podmienkami.

3.2. Ak nedošlo k predchádzajúcemu písomnému prijatiu objednávky zo strany predávajúceho, napríklad v prípade predaja priamo z prevádzkových priestorov predávajúceho, objednávka
nadobudne platnosť, hneď ako predávajúci dodá tovar z objednávky (úplne alebo čiastočne) alebo ak predávajúci zašle faktúru za tento
tovar kupujúcemu na jeho žiadosť.

3.3. Množstvo, kvalita a opis tovaru sú uvedené v ponuke predávajúceho (ak ju kupujúci akceptuje) alebo v
objednávke kupujúceho (ak ju predávajúci akceptuje).

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať zmeny v špecifikácii tovaru, ktoré musia byť v súlade s platnými
bezpečnostnými alebo inými požiadavkami podľa zákonných alebo regulačných predpisov, alebo ak má byť tovar dodaný podľa špecifikácie predávajúceho, ktoré nemajú
podstatný vplyv na jeho kvalitu alebo výkon.

3.5. Kupujúci nemôže zrušiť objednávku, ktorú predávajúci prijal, s výnimkou písomného súhlasu predávajúceho a za podmienok,
že kupujúci odškodní predávajúceho v plnej výške za všetky straty, náklady, škody, poplatky a výdavky, ktoré predávajúcemu vzniknú
v dôsledku zrušenia zmluvy.

4. CENA TOVARU

4.1. Cenou tovaru je cena, ktorú uviedol predávajúci, alebo ak cena nebola uvedená (alebo uvedená cena už nie je platná), cena
uvedená vo zverejnenom cenníku predávajúceho, ktorý platí v deň prijatia objednávky. Všetky uvedené ceny platia len 30 dní, ak
nie je v cenovej ponuke uvedené inak, alebo do skoršieho prijatia kupujúcim, po ktorom ich môže predávajúci zmeniť
bez predchádzajúceho oznámenia kupujúcemu.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek pred dodaním tovaru oznámiť kupujúcemu zvýšenie ceny, ktorá zohľadňuje prípadné
zvýšenie nákladov predávajúceho spôsobené zmenou termínu dodania, množstva alebo špecifikácie tovaru, ktorú požaduje
kupujúci, alebo akýmkoľvek oneskorením spôsobeným pokynmi kupujúceho alebo neposkytnutím primeraných informácií alebo pokynov predávajúcemu
zo strany kupujúceho.

4.3. Všetky ostatné náklady iné ako náklady na štandardné balenie a dopravu nie sú zahrnuté v cene tovaru, ak predávajúci
písomne neuvedie inak.

4.4. Cena nezahŕňa náklady na montáž, prevádzkové náklady, dovozné, vývozné ani kolkové clo, náklady na colné konanie, platnú daň z pridanej hodnoty
a/alebo akékoľvek iné oprávnené poplatky, ktoré budú kupujúcemu v relevantnom prípade účtované dodatočne.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. S výhradou osobitných podmienok písomne dohodnutých medzi kupujúcim a predávajúcim je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu
cenu tovaru pri dodaní tovaru alebo v inom čase po dodaní tovaru, okrem prípadov, keď si má tovar vyzdvihnúť sám kupujúci alebo ak kupujúci
bezdôvodne neprevezme tovar, pričom v takom prípade je predávajúci oprávnený fakturovať kupujúcemu cenu kedykoľvek po tom,
ako predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, alebo (v závislosti od prípadu) predávajúci ponúkol dodanie
tovaru.

5.2. Kupujúci zaplatí cenu tovaru (zníženú o zľavu, na ktorú má kupujúci nárok, ale bez iných zliav) v čase
dodania tovaru bez ohľadu na to, že k dodaniu tovaru nemuselo dôjsť a vlastníctvo k tovaru neprešlo na kupujúceho
alebo si ho kupujúci nenárokoval z dôvodu nedostatkov. Základom zmluvy je čas zaplatenia ceny. Potvrdenia o zaplatení budú vydávané
iba na požiadanie. Započítanie sa zakazuje.

5.3. Ak kupujúci neuhradí akúkoľvek platbu v deň splatnosti, bude predávajúci oprávnený bez toho, aby bolo dotknuté iné právo alebo opravný prostriedok,
ktorý má predávajúci k dispozícii:

– 5.3.1. zrušiť zmluvu alebo pozastaviť ďalšie dodávky kupujúcemu,

– 5.3.2. priradiť akúkoľvek platbu, ktorú vykonal kupujúci, k takému tovaru (alebo tovaru dodanému na základe inej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim),
ktorý predávajúci považuje za vhodný (bez ohľadu na to, k čomu uvedenú cenu chcel priradiť kupujúci),

– 5.3.3. vyúčtovať kupujúcemu úrok (pred vydaním aj po vydaní rozsudku) z nezaplatenej sumy vo výške 4 % ročne
nad aktuálnu sadzbou Euribor priebežne až do úplného zaplatenia (časť mesiaca sa na účely výpočtu
úroku považuje za celý mesiac).

6. DODANIE

6.1. Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci dodá tovar na miesto dodania dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim
v pracovných dňoch. Dopravný prostriedok vyberie predávajúci. V prípade prekážok alebo prekážok vo vybranom dopravnom prostriedku
nie je predávajúci povinný zvoliť iný dopravný prostriedok. Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípade, že
dopravný prostriedok bude zrušený.

6.2. Všetky uvedené termíny dodania tovaru sú len odhadované a predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania tovaru
bez ohľadu na jeho príčinu. Čas dodania nie je rozhodujúci. Predávajúci môže dodať tovar pred uvedeným alebo
odhadovaným dátumom dodania po primeranom upozornení kupujúceho.

6.3. Ak sa má tovar dodávať po častiach, každá dodávka predstavuje samostatnú zmluvu a nedodanie jednej alebo viacerých častí
v súlade s týmito podmienkami zo strany predávajúceho alebo nárok kupujúceho v súvislosti s jednou alebo viacerými časťami
neoprávňuje kupujúceho považovať zmluvu ako celok za zrušenú.

6.4. Ak kupujúci neprevezme tovar alebo neposkytne predávajúcemu potrebné informácie o doručení v čase uvedenom pri doručení
(z iného dôvodu ako z dôvodu mimo primeranej schopnosti kontroly kupujúceho alebo z dôvodu zavinenia na strane predávajúceho), môže
predávajúci bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má predávajúci k dispozícii:

– 6.4.1. uskladniť tovar až do jeho skutočného doručenia a vyúčtovať kupujúcemu primerané náklady (vrátane poistenia) na uskladnenie; alebo

– 6.4.2. predať tovar za najlepšiu cenu a (po odpočítaní všetkých nákladov na skladovanie a predaj) vrátiť kupujúcemu
preplatok nad cenu podľa zmluvy alebo vyúčtovať kupujúcemu nedoplatok pod cenu podľa zmluvy.

7. RIZIKO A VLASTNÍCKE PRÁVO

7.1. Riziko poškodenia alebo straty tovaru prechádza na kupujúceho:

– 7.1.1. v prípade tovaru, ktorý sa má dodať v priestoroch predávajúceho, v čase, keď predávajúci oznámi kupujúcemu, že tovar je
k dispozícii na vyzdvihnutie, alebo
– 7.2.1. v prípade tovaru, ktorý sa má dodať inak ako v priestoroch predávajúceho, v čase dodania alebo, ak kupujúci bezdôvodne
neprevezme tovar v čase, keď predávajúci ponúkol dodanie tovaru.

7.2. Všetok tovar dodaný teraz a v budúcnosti zostane majetkom predávajúceho, kým kupujúci neuhradí všetky nezaplatené dlhy a pohľadávky, ktoré má voči predávajúcemu,
bez ohľadu na dôvod dlhu alebo pohľadávky.

7.3. Do momentu prechodu vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho je kupujúci povinný držať tovar ako splnomocnený zástupca a správca
predávajúceho a uchovávať tovar oddelene od tovaru kupujúceho a tretích osôb, riadne ho skladovať, chrániť, poistiť a označiť ho ako
majetok predávajúceho. Do tohto času je kupujúci oprávnený tovar ďalej predávať alebo ho používať v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti, ale je povinný
zodpovedať predávajúcemu za výnosy z predaja alebo iné, hmotné alebo nehmotné, vrátane výnosov z poistenia,
ako aj všetky tieto výnosy uchovávať oddelene od iných finančných prostriedkov alebo majetku kupujúceho a tretích strán a v prípade hmotných
výnosov ich riadne uchovávať, chrániť a poistiť.

7.4. Do momentu, kým sa tovar nestane vlastníctvom kupujúceho, je predávajúci oprávnený kedykoľvek požadovať od kupujúceho, aby tovar vydal
a odovzdal predávajúcemu, a ak tak kupujúci bezodkladne neurobí, je predávajúci oprávnený vstúpiť do priestorov kupujúceho alebo inej tretej strany,
kde je tovar uskladnený, a tovar si zobrať.

7.5. Kupujúci nie je oprávnený zriadiť záložné právo na tovar ani na účely zabezpečenia dlhu inak zaťažiť tovar, ktorý je naďalej
vlastníctvom predávajúceho, ale ak tak kupujúci urobí, všetky peňažné prostriedky, ktoré kupujúci dlhuje predávajúcemu, sa (bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo
opravný prostriedok predávajúceho) stanú okamžite splatnými.

8. ZÁRUKY A ZÁVÄZKY

8.1. V súlade s nižšie uvedenými podmienkami ručí predávajúci za to, že tovar bude zodpovedať svojej špecifikácii v čase dodania
a bude bez vád materiálu a spracovania počas 12 mesiacov od dodania, ak
výrobca tovaru neposkytne inú záruku. V druhom prípade má záruka výrobcu prednosť pred zárukou predávajúceho podľa ustanovení tohto
článku.

8.2. Predávajúci poskytuje vyššie uvedenú záruku za nasledujúcich podmienok:

– 8.2.1. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky tovaru vyplývajúce z výkresu, návrhu alebo inej špecifikácie dodanej
kupujúcim.

– 8.2.2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za nedostatky vzniknuté v dôsledku skladovania tovaru v rozpore s pokynmi
predávajúceho alebo skladovania tovaru v nevyhovujúcich alebo vlhkých podmienkach ani za vady vzniknuté v dôsledku primeraného opotrebovania,
úmyselného poškodenia, nedbanlivosti, neobvyklých pracovných podmienok, nedodržania pokynov predávajúceho (či už ústnych, alebo písomných),
nesprávneho používania či úpravy alebo opravy tovaru bez súhlasu predávajúceho.

– 8.3.2. Predávajúci nenesie zodpovednosť na základe vyššie uvedenej záruky (ani akejkoľvek inej záruky, podmienky alebo ručenia), ak celková cena za
tovar nebola uhradená v lehote splatnosti.

8.3. Ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, všetky záruky, požiadavky alebo iné podmienky vyplývajúce zo zákona alebo z obyčajového práva sú vylúčené v maximálnom
rozsahu povolenom zákonom A KUPUJÚCI POTVRDZUJE, ŽE BOL VÝSLOVNE UPOZORNENÝ NA TÚTO KLAUZULU V BODE 8.3.

8.4. Ak nie je písomne uvedené inak, akákoľvek reklamácia kupujúceho, ktorá vyplýva z nedostatku tovaru, čo sa týka kvality alebo stavu tovaru
alebo jeho nezhody so špecifikáciou, musí byť (bez ohľadu na to, či kupujúci dodávku odmietol, alebo nie) oznámená predávajúcemu do 180 dní
odo dňa dodania alebo, ak nedostatok alebo porucha nebola zjavná po primeranej kontrole, do 30 dní
odo dňa dodania zákazníkovi kupujúceho, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. Ak dodávka nie je odmietnutá a kupujúci o tom neinformuje predávajúceho,
kupujúci nie je oprávnený odmietnuť tovar, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za takúto vadu ani poruchu a kupujúci je povinný
zaplatiť cenu, ako keby bol tovar dodaný v súlade so zmluvou. Na reklamácie dodaného použitého tovaru sa nebude reagovať a predávajúci nenesie za tento
tovar žiadnu zodpovednosť, ak to nebolo dohodnuté písomne.

8.5. Pod hrozbou vylúčenia práv kupujúceho a bez ohľadu na ustanovenie článku 8.4 je kupujúci povinný písomne oznámiť predávajúcemu všetky reklamácie týkajúce sa
množstva, veľkosti, hmotnosti, balenia a/alebo poškodenia dodaného tovaru do 5 pracovných dní odo dňa prechodu rizika, podľa
vymedzenia v článku 7.1.1 alebo článku 7.1.2.

8.6. Ak je predávajúcemu v súlade s týmito podmienkami oznámená akákoľvek platná reklamácia v súvislosti s tovarom,
ktorá je založená na nedostatočnej kvalite alebo vykazuje nedostatky, čo sa týka stavu tovaru, alebo ak tovar nie je v zhode so špecifikáciou, je predávajúci oprávnený bezplatne vymeniť tovar (alebo
príslušnú časť) alebo, podľa vlastného uváženia predávajúceho, vrátiť kupujúcemu cenu tovaru (alebo pomernú
časť ceny), pričom predávajúci nebude mať voči kupujúcemu žiadnu ďalšiu zodpovednosť.

8.7. S výnimkou prípadov úmrtia alebo zranenia osôb v dôsledku nedbalosti predávajúceho nie je predávajúci voči kupujúcemu
na základe žiadneho vyhlásenia ani implicitnej záruky, podmienky ani inej požiadavky, ani povinnosti podľa všeobecného práva či výslovných podmienok zmluvy zodpovedný
za následnú stratu či škodu (či už z dôvodu strateného zisku, alebo z iných dôvodov), náklady, výdavky a ani iné nároky na následnú
náhradu škody (bez ohľadu na to, či bola spôsobená nedbanlivosťou predávajúceho, jeho zamestnancov alebo zástupcov, alebo inak), ktorá vznikla v dôsledku
dodania alebo v súvislosti s dodaním tovaru alebo jeho používaním alebo ďalším predajom, ktorý vykonal kupujúci, s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto podmienkach.

8.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť voči kupujúcemu ani sa nepovažuje za priestupok voči ustanoveniam zmluvy z dôvodu prípadného
omeškania alebo nesplnenia povinností predávajúceho v súvislosti s tovarom, ak k omeškaniu alebo nesplneniu došlo v dôsledku vyššej moci, nepokojov, štrajku,
výluky, obchodného sporu alebo pracovných nepokojov, nehody, poruchy zariadenia alebo stroja, požiaru, povodne, ťažkostí pri získavaní pracovníkov,
materiálu alebo dopravy alebo z iného dôvodu, ktorý predávajúci nemôže primerane ovplyvniť.

8.9. Bez ohľadu na vyššie uvedené predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne nepriame škody vzniknuté kupujúcemu, vrátane a bez obmedzenia, osobitných
alebo následných škôd alebo iných škôd vyplývajúcich z neplnenia alebo porušenia týchto podmienok alebo z tovaru
dodaného kupujúcemu a maximálna zodpovednosť predávajúceho za škodu (či už vyplývajúcu zo zmluvy, deliktu, alebo inak a vrátane akejkoľvek zodpovednosti za tovar, aby sa
predišlo pochybnostiam) nesmie v žiadnom prípade presiahnuť kúpnu cenu tovaru.

9. PLATOBNÁ NESCHOPNOSŤ KUPUJÚCEHO
9.1. Bez toho, aby bolo dotknuté iné právo alebo opravný prostriedok, ktorý má predávajúci k dispozícii, je predávajúci oprávnený zrušiť zmluvu alebo pozastaviť všetky
ďalšie dodávky podľa zmluvy bez zodpovednosti voči kupujúcemu, a ak bol tovar dodaný, ale nebol zaplatený, cena sa
bez ohľadu na akúkoľvek predchádzajúcu dohodu alebo dojednanie o opaku stáva okamžite splatnou v okamihu, kedy:

– 9.1.1. sa kupujúci dobrovoľne dohodne so svojimi veriteľmi alebo bude vydaný administratívny príkaz v súvislosti s jeho osobou, alebo sa (ako
fyzická alebo právnická osoba) dostane do konkurzu alebo (ako právnická osoba) vstúpi do likvidácie (inak ako na účely zlúčenia alebo
reštrukturalizácie), alebo

– 9.2.1. na majetok alebo aktíva kupujúceho bude zriadené vecné bremeno alebo bude vymenovaný správca konkurznej podstaty, alebo

– 9.3.1. kupujúci ukončí vykonávanie alebo hrozí, že ukončí vykonávanie podnikateľskej činnosti, alebo

– 9.4.1. predávajúci sa môže dôvodne obávať, že v súvislosti s kupujúcim nastane niektorá z vyššie uvedených udalostí, a oznámi to
kupujúcemu.

10. POISTENIE

10.1. Kupujúci zabezpečí na vlastné náklady a bude udržiavať v platnosti poistenie zodpovednosti za škodu s dostatočným poistným krytím (vrátane všeobecnej zodpovednosti za škodu, zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom,
zodpovednosti zamestnávateľa a krytie následných škôd).

11. RÔZNE

11.1. Všetky informácie, ktoré má ktorákoľvek zo zmluvných strán podľa týchto podmienok oznámiť druhej zmluvnej strane, musia mať písomnú formu a musia byť adresované druhej zmluvnej strane
na adresu sídla alebo hlavného miesta podnikania alebo na inú adresu, ktorá bola v príslušnom čase oznámená podľa
podľa tohto ustanovenia zmluvnej strane, ktorá podáva oznámenie.

11.2. Zrieknutie sa zo strany predávajúceho pri prípadnom porušení zmluvy zo strany kupujúceho sa nepovažuje za zrieknutie pri následnom porušení toho istého
alebo iného ustanovenia.

11.3. Ak bude jedno z ustanovení týchto podmienok príslušným orgánom vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné v celom rozsahu alebo čiastočne,
nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto podmienok a ostatná časť príslušného ustanovenia.

11.4. Zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má sídlo predávajúci, a všetky spory, ktoré medzi zmluvnými stranami vzniknú, budú riešiť výlučne
príslušné súdy v mieste sídla predávajúceho, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na riešení sporu v arbitrážnom konaní. Ustanovenia
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sú výslovne vylúčené.